. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Thursday, July 21, 2011

Hun Sen

From Wikipedia, the free encyclopedia
The Honourable Hun Sen
Hun Sen speaking at the World Economic Forum in East Asia 2010
Prime Minister of Cambodia
Incumbent
Assumed office
30 November 1998
Monarch Norodom Sihanouk
Chea Sim (Regent)
Norodom Sihamoni
Preceded by Ung Huot
In office
1 May 1989 – 21 September 1993
Alongside Norodom Ranariddh
(2 July 1993 – 21 September 1993)
President Heng Samrin
Chea Sim
Norodom Sihanouk
Preceded by Office established
Succeeded by Norodom Ranariddh
Prime Minister of Kampuchea
In office
14 January 1985 – 1 May 1989
President Heng Samrin
Preceded by Chan Sy
Succeeded by Office abolished
Personal details
Born 5 August 1952 (age 58)
Peam Koh Sna, Kampong Cham Province
Political party CPP
Spouse(s) Bun Rany
Hun Sen (Khmer: ហ៊ុន សែន) (born 5 August, 1952)[1] is the current Prime Minister of Cambodia.
He is one of the key leaders of the Cambodian People's Party (CPP), which has governed Cambodia since the Vietnamese-backed overthrow of the Khmer Rouge in 1979. He was a former Khmer Rouge who escaped to Vietnam before 1979 in order to call for the Vietnamese to overthrow the Khmer Rouge government. Since the restoration of multi-party democracy in 1993, the CPP has been in a coalition with the royalist Funcinpec party.
His current, full, honorary title is Samdach Akkak Moha Sena Padey Dekjo Hun Sen. The title "Samdech" was attached to his name in 1993 by King Norodom Sihanouk. It is only an honorary title and does not give him further powers. He has a glass eye, the result of a wound sustained during the Khmer Rouge offensive against Phnom Penh in April 1975. Hun Sen is currently the longest serving leader in South East Asia and is one of the longest serving prime ministers in the world, having been in power through various coalitions since 1985.

Contents

[hide]

[edit] Political career

Hun Sen was selected by the Vietnamese for a leadership role in the rebel army and government they were creating for Cambodia. When the Khmer Rouge regime was overthrown, Hun Sen was appointed as Foreign Minister of the Vietnamese-installed People's Republic of Kampuchea/State of Cambodia (PRK/SOC) in 1979 and in 1985 he was made Chairman of the Council of Ministers and Prime Minister, after the death of Chairman Chan Sy until 1990, (with a brief interruption from 1986 until 1987). As Foreign Minister, Hun Sen was a key figure in the Paris Peace Talks, which brokered peace in Cambodia.
In 1987, Amnesty International accused Hun Sen's government of torture of thousands of political prisoners using "electric shocks, hot irons and near-suffocation with plastic bags."[2]
From 1993 until 1998 he was Co-Prime Minister with Prince Norodom Ranariddh. Norodom Ranariddh was First Prime Minister and he was Second Prime Minister. However, the actual power resided in the hands of Hun Sen because most of the high officers in Cambodia including the military were CPP members which led Norodom Ranariddh to be jealous of his Co-Prime Minister and led to a power struggle, directly resulting in the July 1997 military conflict.
In 1997, the coalition was shaken by tensions between Ranariddh and Hun Sen. FUNCINPEC began to collaborate with the remaining Khmer Rouge rebels (with whom it had been allied against Hun Sen's Vietnamese-backed government during the 1980s), aiming to absorb them into its ranks.[3]
In response, Hun Sen launched the 1997 Cambodian Coup, replacing Ranariddh with Ung Hout as the First Prime Minister and himself still as the Second Prime Minister until the CPP's victory in the 1998 election and thus becoming the country's sole Prime Minister in 1998. During that year the media broadcast him as the Strong Man of Cambodia which he later said was premature, and that the July 1997 was merely, the government taking action against the paramilitary anarchy that was sponsored and brought to Phnom Penh by Norodom Ranariddh.
In an open letter, Amnesty International condemned the summary execution of FUNCINPEC ministers and the "systematic campaign of arrests and harassment " of political opponents.[4]
The elections of July 2003 resulted in a larger majority in the National Assembly for the CPP, with FUNCINPEC losing seats to the CPP and the Sam Rainsy Party. However, CPP's majority was short of the two thirds constitutionally required for the CPP to form a government alone. This deadlock was overcome and a new CPP-FUNCINPEC coalition was formed in mid-2004. When Norodom Ranariddh was chosen to be Head of the National Assembly and Hun Sen became again sole Prime Minister of Cambodia.
Some political opponents of Hun Sen accuse him of being a puppet of Hanoi. This is due to his position in the government created by Vietnam while Cambodia was under Vietnamese military occupation and the fact that he was a prominent figure in the People's Revolutionary Party of Kampuchea (now known as the Cambodian People's Party), which governed Cambodia as a one-party state under Vietnamese military occupation from 1979 until elections in 1993. Hun Sen and his supporters reject such charges, saying that he represents only the Cambodian people.
Hun Sen's government has also been known for carrying out a fire sale of land to foreign investors in 2007-08 and the eviction of thousands of residents from their homes.[5]
Hun Sen was implicated in corruption related to Cambodia's oil wealth and mineral resources in Global Witness 2009 report on Cambodia. He and his close associates were accused of carrying out secret negotiations with interested private parties and taking money from those who he would grant rights to exploit the resources.[6]

[edit] Personal life

Hun Sen is married to Bun Rany. They have six children, 3 sons and 3 daughters: Manet, Mana, Manit, Mani, Mali and Malis. The youngest, Malis was adopted. Hun Manet is a 1999 West Point Academy graduate and obtained his PhD in Economics at the University of Bristol.
In October 2007, Hun Sen made a surprise announcement at a graduation ceremony, in front of an audience of nearly 3000, that his adopted daughter was a lesbian. He had taken legal steps to disown Malis and to prevent her from receiving any inheritance. Nonetheless, he asked the audience to accept homosexuals.[7][8][9]
Although Hun Sen's birthday is officially celebrated on April 4, 1951, he had revealed that his actual date of birth was August 5, 1952.[10] He had apparently lied about his date of birth to appear older when joining the Khmer Rouge as a youth.


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons