. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Wednesday, January 25, 2012

Name of ADHOC staff in Cambodia4- Kg. Thom: P/F: 062961295
9 Ms. Kun Sitha-Co/WP 012967194
Name Phone Email Address 10 Mr. Nhem Sarat-Mo 012217167
Mr. Thun Saray-President 016440044 saray@online.com.kh
5- Kg. Chhnang: P/F: 026774169

Mr. In Kea-SG 012715885 inkea@yahoo.com 11 Mr. Sam Chankea-Co/Mo 012785169 chankea9@gmail.com
6- Kampot: P/F: 033932658

Ms. Yi Phina-Finance 016836838 phina@online.com.kh 12 Ms. Try Chhoun-Co/Mo 012820988 chhountry@yahoo.com
Mr. Has Bora-Assistant 016895886
13 Ms. Sim Sophear-WP 012454348
Ms. Prak Nirida-Cashier 089464778 praknirida@yahoo.com
7- Kandal: P/F:
14 Mr. Men Makara-Co/Mo 092985106 makara_m99@yahoo.com
Ms. Chhan Sokunthea-H-ac 016873209 chhan.sokunthea@adhoc-chra.org 15 Ms. Rong Sreymouch-WP 017297196 Ron_sreymoch@yahoo.com
Mr. Thun Sovireak-Deputy 017519517 sovirak@hotmail.com
8- Kratie: P/F: 072971515

Ms. Mao Mab-Staff 090999647 mao_map@yahoo.com 16 Ms. Thim Narin-Co/WP 012728018 narin_thim@yahoo.com17 Mr. Samreth Vanna-Mo 012593764
Mr. Ny Chankrya-Head 011274959 nychakrya@yahoo.com 18 Mr. Heng Phearak-KRT 012760886 KRT.phearak@gmail.com
Mr. Yi Soksan-Deputy 016835597

9- Kg. Speu: P/F: 025987265

Mr. Ny Sokha-P.O 012943860 ny.sokha@yahoo.com 19 Ms. Ouch Bo-Co/WP 012948690
Mr. Ouch Leng-Staff 011256053 ouchleng@yahoo.com 20 Mr. Rath Thavy-Mo 012685198 adhoc.ksp@gmail.com
Mr. Long Lun-Lawyer 012833677 lun_att@yahoo.com 21 Mr. Rin Sareth-KRT 012507090 krtsareth@gmail.com
10- Koh Kong: P/F: 035936129

Mr. Chan Soveth-Head 016937591 chan.soveth@yahoo.com 22 Mr. Neang Boratino-Co/Mo 012836061 adhoc.kohkong@yahoo.com
Mr, Nay Vanda-Deputy 012599106 nayvandaadhoc@yahoo.com 23 Ms. Chhin Chamroeun-WP 012688825 chhinchamroeun@yahoo.com
Ms. Meas Sa Im-Staff 092727596 meassaim@yahoo.com
11- Mondulkiri: P/F:

Mr. Men Sothy-Staff 081614 614 idsophathy@yahoo.com 24 Mr. Sam Sarin-Co 012410447
Mr. Ker Phos-Staff 012849287
25 Mr. Koul Midy-Mo 011623105 kulmidy@gmail.com
12- O. Meanchey: P/F:

Mr. Latt Ky-KRT/ICC 0885673333 lattky@gmail.com 26 Mr. Srey Naren-Co/Mo 012912825
Mrs. Muth Piseth-Lawyer 012714671 pisethmuth@yahoo.com
13- Prey Veng: P/F: 043944528

Ms. Nadine 012973 084 nadine.kirchenbauer@giz.de 27 Mr. Dim Dan-Co/Mo 012628363
Ms. Kum Somaly-Volunteer 092646 337 somalykum2010@gmail.com 28 Ms. Lay Im-WP 078633322 layim7@yahoo.com
14- Preah Vihear: P/F
29 Mr. Hor Nead-Co/Mo 012495077
Ms. Lim Mony-Deputy Head 012834449
30 Mr. Lor Chann-WP 092995902 KRT.Lorchann@gmail.com
Ms. Ouk Kimchantara-P.O 012733783

15- Pursat: P/F: 052951552

Ms. Kea Sophal-Lawyer 012552542 sophal.kea@gmail.com 31 Ms. Nget Theavy-Co/WP 012601582
Ms. Pen Sinav-Staff 012394938 sinavpen@yahoo.com 32 Mr. Men Sara-Mo/KRT 011795807 KRT.mensara@gmail.com
Mr. Ny Lyheng-Staff 012982409 ny.lyheng@gmail.com
16- Rattanakiri: P/F: 075974076
33 Mr. Pen Bunna/Co 012964056 bonnar@camintel.com
Mr. Muth Phea-Driver 011254445
34 Mr. Chhay Thy-Mo 012550171 thichhay@yahoo.com
Mr. Chan Sopha-Driver 012291081

17- Svay Rieng: P/F: 044945910

Mr. Men Sopheap-Driver 016888396
35 Mr. Prak Saran-Co/Mo 012304925 praksarann@yahoo.com
Mr. Men Ban-Guard 012417198
36 Ms. Kheut Phally-WP 016764067
Mr. It Voeun-Guard 012871055

18- Sihanouk Ville: P/F: 034933722

Ms. Prum Sambath-Cleaner 099785082
37 Ms. Cheap Sotheary-Co/WP 016827512 sotheary_cheap@yahoo.com38 Mr. Chan Chamroeun-Mo 017949516
1- Battambang : P/F: 053952829


19- Stoeung Treng: P/F: 074973853

Mr. Yin Mengly-Co/Mo 012970823
39 Mr. Chhay Rath-Co 092382227
Ms. Brak sophima-WP 012551547
40 Mr. Hou Sam Ol-Mo 012607081
2- B.Meanchey: P/F: 054958867


20- Siem Reap: P/F: 063963402

Mr. Soum Chankea-Co/Mo 012765216 soumchankea@hotmail.com 41 Ms. Mao Yin-Co/WP 012944606
Ms. Kroch chanpov-WP 012934464
42 Mr. Sours Narin-Mo 012852723
3- Kg. Cham: P/F: 042941326

43 Mr. Sath Panhavuth-KRT 012514774 sathpanhavuth@live.com
Mr. Neang Sovath-Co 012889227 neangsovat_adhoc@yahoo.com
21- Takeo: P/F: 032931362, E-mail: adhoctk@yahoo.com

Ms. Thy Somalai-WP 012501650
44 Mr. Un Thanann-Co/Mo 012764978 un.thanann18@yahoo.com
Mr. Phuong Sothea-Mo 012816030 sothea_angkor@yahoo.com 45 Ms. Nut Chamroeun-WP 017727937 chamroeunmissyou@yahoo.com
Mr. Nit Menghour-KRT 012993833 KRT.Menghuor@gmail.com 46 Mr. Varn Vanak-KRT 012338424
0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons