. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Saturday, April 18, 2015

Thun Saray: Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)

Posted on by

A large number of readers of my blog have given positive feedback about my goal to feature more Cambodian civil society organizations and leaders who are making significant contributions for the betterment of their fellow citizens. For this entry, I want to recognize the efforts of Mr. Thun Saray, President of the Cambodian Human Rights and Development Association – also known by many in Cambodia and around the world as ADHOC. Since its founding in December 1991 by a group of former political prisoners after the signing of the Paris Peace Agreement, ADHOC has become one of the most influential NGOs in the country, working to promote respect for human rights in Cambodia through monitoring, legal assistance, and community empowerment.
Mr. Thun Saray, President of ADHOC.
Mr. Thun Saray, President of ADHOC.
Thun Saray was a political prisoner on two separate occasions – including under the Khmer Rouge regime. After his release from prison, he turned his attention to becoming a human rights activist, focusing on basic rights, freedoms, and liberties in Cambodia. With a career that has endured for more than 20 years championing these areas, Thun Saray has become a well-respected defender of human rights. Along with his role as the President of ADHOC, he is also the President of the Board of Directors of the Committee for Free and Fair Elections (COMFREL) in Cambodia and a member of the Cambodian Human Rights Action Committee Board of Directors.
Thun Saray gives remarks at ADHOC’s ceremony for the 104th International Women’s Day on March 5, 2015. (Photo courtesy of ADHOC website)
Thun Saray gives remarks at ADHOC’s ceremony for the 104th International Women’s Day on March 5, 2015. (Photo courtesy of ADHOC website)
With his recognition in both local and international circles, Thun Saray has helped ADHOC become a vital and respected member of Cambodia’s civil society. Under his leadership, ADHOC has organized non-violent demonstrations to preserve political space and called for the release of imprisoned human rights activists. While its headquarters are located in Phnom Penh, the organization has branch offices throughout the provinces. Recently, my Deputy Chief of Mission visited the ADHOC office in Kampong Cham, meeting with the representatives about their local advocacy for labor rights and civic participation. Some of ADHOC’s initiatives include the Human Rights Monitoring Program, the Land and Natural Resources Rights Program, the Women’s and Children’s Rights Program, the Khmer Rouge Tribunal Project, and the Alternative Dispute Resolution Project.
Through the “Empowering Marginalized Communities” project, ADHOC helps to raise awareness among members of local communities regarding their rights.
Through the “Empowering Marginalized Communities” project, ADHOC helps to raise awareness among members of local communities regarding their rights.
With support from the United States Agency for International Development (USAID), another noteworthy program that ADHOC has implemented is called “Empowering Marginalized Communities.” This initiative looks to strengthen marginalized communities through legal and advocacy activities to obtain fairer redress for victims of human rights abuses. Furthermore, these activities seek to improve inclusive participation in, and monitoring of, the communal development process. The project began in January 2015 and will be implemented in 16 Cambodian provinces over three years, reaching 150 target communities. In the first three months, ADHOC staff has provided capacity-building trainings, conducted 200 sensitization courses, and identified 50 target communities. As the project continues, we can look forward to seeing more community members with knowledge about their rights and the law, enhanced solidarity between communities, greater protection for community representatives and activists, the discovery of fair and peaceful solutions to human rights violations, and the promotion of inclusive participation of community members in the decision-making process in Cambodia.
Deputy Chief of Mission Julie Chung discussed U.S. support for human rights and civic action in Cambodia with Thim Narin, Provincial Coordinator for ADHOC in Kampong Cham Province.
Deputy Chief of Mission Julie Chung discussed U.S. support for human rights and civic action in Cambodia with Thim Narin, Provincial Coordinator for ADHOC in Kampong Cham Province.
Under the leadership of Thun Saray, I am confident ADHOC will continue to play a prominent role in promoting human rights in Cambodia. I applaud the important example that he has set for all who are working towards a better tomorrow for the country. For more information about the great work that ADHOC is doing in Cambodia, I encourage you to go to their website. As with so many civil society leaders, Thun Saray displays a passion for progress and is helping to instill that passion in others. I look forward to continuing our efforts to support his essential work with ADHOC and other civil society organizations that are helping to promote and protect human rights in Cambodia.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons