. សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខណៈគ្រិៈនៃសិទ្ធិ We should live without fear( សូមបងប្អូនជាជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ/សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អោយបានគ្រប់ៗគ្នា."

ព៍ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ៈ បាតុកម្មនៅមុខ សាលាក្រុងប៉ោយប៉ែតមានជ័យ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Thursday, March 31, 2016

S Army in Intense Military Exercise in South Korea


 )

SEOUL

The United States and South Korea will purportedly hone preemptive military strikes to take out North Korean atomic destinations one month from now when they start the biggest joint activities ever led by the two unified strengths. 

In the wake of North Korea's late atomic test and long-run rocket dispatch, Washington and Seoul will center to some degree on shielding against assaults by weapons of mass annihilation amid the current year's yearly joint activities. 

In a few situations being diversion arranged by military strategists, the best resistance is a decent offense, one that would take out a North Korean rocket site, atomic office or other key military focus before an approaching assault. 

"These sorts of activities, this kind of preparing, considering the way of the risk, it will be the new ordinary for North Korea, unless they were to move back their atomic system, which I don't predict that event at any point in the near future," said Northeast Asia security investigator Daniel Pinkston with Troy University in Seoul. 


War amusements 

The current year's yearly U.S., South Korean joint military activities will begin on March 7 and will include 15,000 American troops, four times more than the 3,700 troops that took an interest a year ago, as indicated by South Korea's Defense Ministry. 

Australia, Canada and various different nations that battled with the U.S. amid the Korean War from 1950 to 1953 will likewise likely either take an interest or send onlookers. 

The yearly joint activities incorporate the Key Resolve vital recreation drill, where U.S. furthermore, South Korean troops and military resources are conveyed to react to potential North Korean dangers, and field practices called Foal Eagle. 

The U.S. has as of now conveyed four F-22 stealth contenders and an atomic controlled submarine, the USS North Carolina, to South Korea. 

For the joint activities, the U.S. will bring more air ship and resources, including the atomic controlled bearer the USS John C. Stennis. More than 4,500 American troops positioned in Okinawa, alongside American V-22 Osprey tilt-rotor air ship and the land and/or water capable transport dock the USS New Orleans will join in a land and/or water capable landing drill. 

Intrusion practice 

North Korea has challenged these activities as practices for intrusion, while in the meantime leading its own particular operational availability drills. 

Washington and Seoul in the past have focused on edge nature of the activities to counter feedback from Pyongyang and to straightforwardness worries from Beijing. 

While China contradicts North Korea's atomic system, it likewise accuses the continuous U.S. military vicinity in South Korea for adding to the strained provincial security circumstance. 

The accentuation on hostile alternatives this year mirrors an expanded acknowledgment in Washington and Seoul that the North Korean atomic system displays a developing existential danger that should be tended to, somehow. 

"When you are displaying atomic weapons and you are putting forth definitive expressions, for example, North Korea does, then you are placing yourself in a hazardous circumstance in an emergency," Pinkston said. 

Additionally on Monday, Seoul's Defense Ministry reported that U.S. what's more, South Korea will lead a joint atomic discouragement penetrate this week in Vandenberg Air Force Base in California. The drill is a PC reenactment arranging exercise against a potential North Korean atomic risk. 

Peace talks 

The U.S. State Department Monday affirmed reports that authorities from Washington and Pyongyang examined going into peace bargain talks before North Korea's atomic test on January 6. 

Washington supposedly communicated an openness to arrange a formal peace settlement to supplant the 1953 truce that stopped the Korean War. The U.S. was willing to bargain its long held position that North Korea end its atomic project before any discussions could happen, however insisted the atomic issue to be a piece of the plan. Pyongyang at last rejected this offer and continued with its fourth atomic test

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | JCPenney Coupons